Marsbäcken -glädjekällan för alla i vårat samhälle!  (english below)

Tusentals förståndshandikappade barn och unga vuxna har under mer än 50 somrar erbjudits semestervistelser med sol, bad, vänskap och utflykter. Under de första årtiondena var det företrädesvis personer som annars vistades hela året på vårdinstitutioner, ofta utan kontakt med anhöriga. Marsbäckenveckorna var för dessa ovärderliga!
Därutöver har många andra föreningar hyrt anläggningen till läger av olika slag, främst scoutläger men även skolor och andra organisationer från Sverige och från andra länder.

De som i alla år sett till att verksamheten rullat har främst varit ideellt arbetande scouter men även andra som vikt semesterveckor och sommarledigheter enkom för den goda saken. Verksamheten bedrivs idag i stiftelseform, som även den varit ideellt baserrad. Därtill har organisationer som t.ex. Lions och Odd Fellow bidragit till en del nya byggnader.

Under de senaste 10 åren har Marsbäcken gått på knäna men lyckats hålla sig flytande tack vare stora individuella insatser från ett fåtal. Traditionen att ideellt engagera sig har minskat i samhället och det har vi känt av. Men behovet för unga med eller utan funktionshinder att få komma ut i skogen, grilla korv och umgås är fortfarande stort!
Utanförskapet växer i vårt samhälle och vi vill fortsätta göra en skillnad. Vi vill fortsätta erbjuda lägerverksamhet, utbildningar och personlig utveckling. Vi vill fortsätta ge människor upplevelser och erfarenheter som de bär med sig hela livet. Vi vill återskapa den levande mötesplats Marsbäcken varit och på samma gång även bredda samarbeten med övrigt föreningsliv samt näringsliv.

Denna vinter drabbades en av våra fastigheter (Kojan) av två stora vattenläckor som även förstörde bottenplanets dusch och tvättrum. I vårt storkök har ett läckande takfönster på övervåningen orsakat elfel. Råttor har kalasat på avloppen i köket och Linnéasalens tak har flera små läckage och behöver en totalrenovering. Flera andra renoveringsbehov krävs omgående för att vi ska kunna ha verksamhet.

Vi behöver därför både akut och långsiktigt stöd.
I första hand för att åtgärda ovan nämnda renoveringar, men det krävs också en buffert för framtida verksamhet!

I detta arbete kan alla medverka.

Skänk 100 kr
Du omnämns på vår hemsida som sponsor

Skänk 1.000kr
Du omnämns på vår hemida som sponsor
Du/ditt företag skrivs med liten text på vår ”wall of fame” som tas fram när insamligen slutförts, och sätts upp i Linnéasalen på Marsbäcken.

Skänk 5.000kr
Du omnämns på vår hemida som sponsor
Du/ditt företag skrivs med stor text på vår ”wall of fame” som tas fram när insamlingen slutförts, och sätts upp i Linnéasalen på Marsbäcken.

Skänk 10.000kr
Du omnämns på vår hemida som sponsor.
Du/ditt företag skrivs med extra stor text, alternativt logotype, på vår ”wall of fame” som tas fram när insamlingen slutförts, och sätts upp i Linnéasalen på Marsbäcken.
Du/alt 1 person från ditt företag, bjuds på fin middag tillsammans med övriga sponsorer i kategorin 10.000 kr och uppåt, vid ett tillfälle under 2014.

Skänk 50.000kr eller mer
Du/ditt företag skrivs med extra stor text, alternativt logotype, på vår ”wall of fame” som tas fram när insamlingen slutförts, och sätts upp i Linnéasalen på Marsbäcken.
Du/alt ditt företag (max 10 pers), bjuds på fin middag tillsammans med övriga sponsorer i kategorin 50.000 kr och uppåt, vid ett tillfälle under 2014.
Dessförinnan åker du med övriga i denna kategori på en exklusiv båttur med den vackra skonaren Linnéa på en trivsam tur i Gamlebyviken. Heldagsaktivitet med lunch, och avslutningsmiddag enligt ovan.


Stora som små gåvor är alla lika välkomna.
Har du en slant att avvara så sätt in den på bankgiro  374-5486
och ange avsändarinformation för att ta del av ovanstående aktiviteter.
Detta konto tillhör Föreningar i Tjust som i samarbete med Stiftelsen Marsbäcken driver insamlingskampanjen.

Här kan alla vara med och alla bidrag är välkomna!
Lek bara med tanken att jag ger 100 kronor till Marsbäcken och dessutom kan förmå 100 av mina kompisar att göra samma sak. Då är vi uppe i 10.000 kronor. Om sedan var och en av dessa 100 kan skaka fram ytterligare 100 kronor från 50 personer var så är vi redan uppe i en halv miljon kronor!
Vi tror det är fullt rimligt att nå dit om man bara tar sig för att berätta om vad Marsbäcken är och erbjuder för samhället!

Thousands of mentally disabled children and young adults for more than 50 summers offered vacation stays with sun, sand , friendship and outings. During the first decades , it was preferably people who otherwise spent the whole year in care institutions, often without contact with relatives. Marsbäcken weeks was for these priceless!

In addition, many other compounds rented facility to camps of various kinds, mostly scout camp but also schools and other organizations from Sweden and from other countries.

Those in the years ensured that the business has primarily been rolled volunteer scouts but also others that weight vacation weeks and summer holidays solely for the good cause . The activity is conducted in the foundation form , also been volunteering baserrad. In addition, organizations such as Lions and Odd Fellows contributed to some new buildings.

Over the past 10 years in Marsbäcken gone on his knees but managed to stay afloat thanks to great individual efforts by a few. The tradition of volunteer involvement has decreased in society and we have known of . But the need for young people with or without disabilities to come out of the woods, grilling sausages and socializing is still great !

Exclusion is growing in our society and we want to continue making a difference. We want to continue to offer camps , training and personal development. We want to continue to give people experiences that they carry with them throughout life. We want to recreate the live venue in Marsbäcken been and at the same time also expand partnerships with other associations and businesses.

Last winter, hit one of our properties ( The Hut ) of two major water leaks that also destroyed the ground plane shower and washroom. In our caterers have a leaky skylight upstairs caused the error . Rats have feasted on the drains in the kitchen and Linnea hall's roof has several small leaks and needs a complete renovation. Several other renovation needs urgently required for us to have business.

We therefore need both acute and long-term support .

First, to address the above renovations, but it also requires a buffer for future business!

In this work, all play a part .

Donate 100kr

You mentioned on our website as a sponsor

Donate 1.000kr

You mentioned on our home page as sponsor

You / your company are written in small print on our " wall of fame " that are produced when insamligen completed and set up in Linnea Hall on Marsbäcken.

Donate 5.000kr

You mentioned on our home page as sponsor

You / your company are written in large print on our " wall of fame " that are produced when the collection completed and set up in Linnea Hall on Marsbäcken.

Donate 10.000kr

You mentioned on our home page as a sponsor .

You / your company are written in large print, or logo, on our " wall of fame " that are produced when the collection completed and set up in Linnea Hall on Marsbäcken .

You / alt 1 person from your business, you are treated to fine dining along with other sponsors in the category of £ 10,000 and upwards , at one point in 2014.

Donate 50.000kr or more

You / your company are written in large print, or logo, on our " wall of fame " that are produced when the collection completed and set up in Linnea Hall on Marsbäcken.

You / alt your business (max 10 pers), are treated to fine dining along with other sponsors in the category of 50,000 and upwards, at one point in 2014.

Before you can take the rest in this category on an exclusive boat trip to the beautiful schooner Linnea at a pleasant ride in Gamlebyviken . An all day event with lunch and farewell dinner as above.

 

Large and small gifts are all equally welcome.

Do you have a penny to spare please insert to our bank account:  IBAN: SE6080000842280031962657, SWIFT: SWEDSESS.

and specifying the sender to take some of the above activities .

This account belongs to Associations in Tjust in cooperation with the Foundation in Marsbäcken runs fundraising campaign .

Here everyone can participate and all contributions are welcome!

Just play with the idea that I give 100 sek to Marsbäcken and can also induce 100 of my friends to do the same . Then we're up to 10,000 sek. Then, if each of those 100 can shake up an additional 100 sek from 50 people where we are already up to half a million dollars!

We believe it is entirely reasonable to get there if you just take themselves to tell us what Marsbäcken is offering to the community !

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now